تماس با گروه فناوری و اطلاعات

گروه فناوری و اطلاعات
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر ایمیل
1 آقای دکتر محمد اسماعیل دوست مدیریت فناوری اطلاعات   061-53534413    
2 آقای مهرداد امینی کیا کارشناس فناوری اطلاعات   061-53534413    
3 آقای امید مقدس کارشناس فناوری اطلاعات 2222 061-53534413    
4 آقای سهیل صائمی کارشناس فناوری اطلاعات 2221 061-53534403    
5 آقای عقیل مطوری کارشناس فناوری اطلاعات    061-53534413    
6 آقای عزیز مشیری متصدی فناوری اطلاعات  2220 061-53534403