تماس با گروه نظارت و ارزیابی

گروه نظارت و ارزیابی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر ایمیل
1 آقای دکتر بابک دوست شناس مدیریت گروه نظارت و ارزیابی   2007    
2 خانم الهام وزیری کارشناس گروه نظارت و ارزیابی   2007