تماس با مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 مهندس مسیح مر مدیریت برنامه و بودجه 2009 061-53536541  
2 آقای سعید مهدوی کارشناس برنامه و بودجه 2009 061-53536541  
3 خانم زهرا ساکی اولاد کارشناس برنامه و بودجه 2009 061-53536541  
4 خانم نیروانا ﭘناهی میمندی کارشناس برنامه و بودجه 2009 061-53536541