تماس با مدیریت امور مالی

مدیریت امور مالی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 خانم لیلا معتمد فرد مدیریت امور مالی 2106 061-53534727  
2 آقای آرش عبدالعلی پور کارشناس امور مالی 2106 061-53534727  
3 خانم نرگس حسنوند کارشناس امور مالی 2106 061-53534727  
4 خانم لیلا کریمی کارشناس امور مالی 2106 061-53534727  
5 خانم نادیا آلبوبیری کارشناس امور مالی 2106 061-53534727  
6 آقای بهنام میرزایی کارشناس امور مالی 2106 061-53534727  
7 آقای محمد ضیاء فرسانی کارشناس امور مالی 2106 061-53534727  
8 خانم پریسا دهقان نژاد فرد کارشناس امور مالی 2106 061-53534727  
9 آقای حسین طرفی کارشناس امور مالی 2106 061-53534727  
10 آقای سید عقیل سادات پور کارمند امورمالی 2106 061-53534727