تماس با مدیریت امور مالی

مدیریت امور مالی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای آرش عبدالعلی پور مدیر امور مالی 2106 061-53534727  
2 خانم نرگس حسنوند کارشناس امور مالی 2106 061-53534727  
3 خانم لیلا کریمی کارشناس امور مالی 2106 061-53534727  
4 خانم نادیا آلبوبیری کارشناس امور مالی 2106 061-53534727  
5 آقای بهنام میرزایی کارشناس امور مالی 2106 061-53534727  
6 آقای محمد ضیاء فرسانی کارشناس امور مالی 2106 061-53534727  
7 خانم پریسا دهقان نژاد فرد کارشناس امور مالی 2106 061-53534727  
8 آقای حسین طرفی کارشناس امور مالی 2106 061-53534727  
9 آقای سید عقیل سادات پور کارمند امورمالی 2106 061-53534727