تماس با مدیریت امور پژوهشی

مدیریت امور پژوهشی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر ایمیل
1 آقای دکتر محمد ذاکری مدیریت امور پژوهشی   061-53533626    
2 خانم مونا ثقیلی کارشناس پژوهشی   061-53533626    
3 خانم سنا زرسنج کارشناس پژوهشی   061-53533626    
4 آقای یاسین ده بارزی کارشناس پژوهشکده   061-53533626