تماس با مدیریت امور اداری و پشتیبانی

مدیریت امور اداری و پشتیبانی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای دکتر آرش امرایی مدیریت اموراداری 2103 061-53532235  
2 آقای فایز محسن کارشناس اموراداری 2103 061-53532235  
3 خانم شهناز قیم کارشناس اموراداری 2103 061-53532235  
4 آقای مجید صالحی کارشناس اموراداری 2103 061-53532235