تماس با معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای دکتر حمیدرضا عبداللهیان معاونت اداری و مالی 2100 061-53534409  
2 آقای حسن ذاکر حسینی ﻣﺴﺌول دفتر معاونت   061-53534409