تماس با ریاست

حوزه ریاست
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر ایمیل
1 آقای دکتر منصور زراء نژاد سرپرست دانشگاه   061-53530550    
2 خانم سحر دهداری ﻣﺴﺌول دفتر   061-53530551    
3 آقای علی گله دارنژاد مدیر روابط عمومی 2003      
4 خانم مرجان احمدزاده دبیرخانه کل 2006