تماس با ریاست

حوزه ریاست
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای دکتر منصور زراء نژاد ریاست دانشگاه   061-53533321 061-53530551
2 آقای دکتر سید ناصر سعیدی مشاور ریاست دانشگاه      
3 خانم سحر دهداری ﻣﺴﺌول دفتر ریاست      
4 آقای علی گله دارنژاد کارشناس مسئول روابط عمومی 2003 061-53533321  
5 خانم مرجان احمد زاده دبیرخانه کل 2006    
6 آقای اسمعیل قدمگاهی کارشناس روابط عمومی   061-53533321