ارتباط با دفاتر دانشگاه

حوزه ریاست
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای دکتر منصور زراء نژاد سرپرست دانشگاه   061-53530550  
2 خانم سحر دهداری ﻣﺴﺌول دفتر   061-53530551  
3 آقای علی گله دارنژاد مدیر روابط عمومی 2003 061-53533321  
4 خانم مرجان احمد زاده دبیرخانه کل 2006    
روابط بین الملل
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 خانم دکتر پریتا کوچنین مدیر روابط بین الملل      
2 آقای بهروز یاراحمدی کارشناس روابط بین الملل      
گروه نظارت و ارزیابی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای دکتر بابک دوست شناس مدیر گروه نظارت و ارزیابی   2007  
2 خانم الهام وزیری کارشناس گروه نظارت و ارزیابی   2007  
مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 مهندس مسیح مر مدیر برنامه و بودجه 2009 061-53536541  
2 آقای سعید مهدوی کارشناس برنامه و بودجه 2009 061-53536541  
3 خانم زهرا ساکی اولاد کارشناس برنامه و بودجه 2009 061-53536541  
4 خانم نیروانا ﭘناهی میمندی کارشناس برنامه و بودجه 2009 061-53536541  
اداره حراست
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1   مدیر حراست 2021 061-53534410  
2   مسئول دفتر حراست   061-53536557  
3   مسئول حفاظت کارکنان      
4   مسئول حفاظت فیزیکی   061-53534724  
5   انتظامات درب دانشکده مهندسی دریا 2023    
6   انتظامات درب دانشکده اقتصاد 2026    
7   انتظامات درب دانشکده منابع طبیعی 2024    
8   انتظامات درب دانشکده علوم دریائی 2027    
9   درب اصلی دانشگاه 2025 061-53534940  
10   درب کوی اساتید 2028    
11   حراست درب 2 2029    
12   درب انتظامات خوابگاه شهیده مریم فرهانیان      
13   انتظامات درب خوابگاه شهید جهان آرا   061-53540185  
مدیریت امور حقوقی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای هشام جعفری مدیر امور حقوقی 2012 061-53532737  
امور قراردادها و پاسخگویی به شکایات
1 آقای علی چنعانی کارشناس قرادادها 2011 061-53530557  
2 آقای حبیب عتابی کارشناس امورحقوقی 2011 061-53530557  
3 خانم پروین عباسی کارشناس امور قرادادها 2011 061-53530557  
گروه امور فنی و نظارت برطرح های عمرانی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای محمد قنبردزفولی مدیر طرح های عمرانی 2015    
2 آقای طرفی سرپرست دفتر فنی 2014    
3 آقای امیر برگه باد کارشناس دفتر فنی 2014    
4 خانم ثمره مسئول دبیرخانه دفتر فنی 2014    
دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیات علمی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای دکتر منصور زراء نژاد رئیس هیأت اجرائی جذب      
2 دکترامیر اشتری لرکی دبیر هیأت اجرائی جذب      
3 خانم سحر دهداری سرپرست دبیرخانه  2018    
4 خانم زهرا فلاحی هیأت اجرائی جذب 2019    
معاونت اداری و مالی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای دکتر حمیدرضا عبداللهیان معاونت اداری و مالی 2100 061-53534409  
2 آقای حسن ذاکرحسینی ﻣﺴﺌول دفتر    061-53534409  
مدیریت امور اداری و پشتیبانی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای دکتر آرش امرایی مدیر اموراداری 2103 061-53532235  
2 آقای فایز محسن کارشناس اموراداری 2103 061-53532235  
3 خانم شهناز قیم کارشناس امور داری 2103 061-53532235  
4 آقای مجید صالحی کارشناس اموراداری 2103 061-53532235  
مدیریت امور مالی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای آرش عبدالعلی پور مدیر امورمالی 2106 061-53534727  
2 خانم نرگس حسنوند کارشناس امورمالی 2106 061-53534727  
3 خانم لیلا کریمی عقدا کارشناس امورمالی 2106 061-53534727  
4 خانم نادیا آلبوبیری کارشناس امورمالی 2106 061-53534727  
5 آقای بهنام میرزایی کارشناس امورمالی 2106 061-53534727  
6 خانم پریسا دهقان نژاد فرد کارشناس امورمالی 2106 061-53534727  
7 آقای محمد ضیاء فرسانی کارشناس امورمالی 2106 061-53534727  
8 آقای حسین طرفی کارشناس امورمالی 2106 061-53534727  
9 آقای سید عقیل سادات پور کارمند امورمالی 2106 061-53534727  
اداره اموال
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای محمد سعید مزید پور امین اموال 2115    
2 آقای سیدهادی محمدی اصیل کارشناس اموال 2115    
اداره امور عمومی و تدارکات
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای علی حسن چراغی  مدیر خدمات عمومی و تدارکات 2110    
2 آقای عادل غانم کارپرداز 2110    
3 آقای حسین امیروند کارپرداز 2110    
4 آقای عدنان دریس کارپرداز 2110    
6 خانم محبوبه غفاری حسابدار 2110    
انبار
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای سید صادق حسینی انباردار 2117    
2 آقای بدر مطوری انباردار 2117    
اداره نقلیه
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای عزیز آذین ﻣﺴﺌول نقلیه 2118    
2 آقای محمد دارابی ترهانی راننده 2118    
3 آقای علی آلبوعشیره راننده 2118    
4 آقای نبهان مراقی راننده 2118    
اداره خدمات و فضای سبز
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای اسماعیل جهانگیری         مسئول خدمات و فضای سبز 2120    
2 آقای محمد عرجیانی نژاد نامه رسان      
معاونت پژوهش و فناوری
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای دکتر وحید یاوری معاون پژوهش و فناوری      
2 آقای حسین صالحی نژادیان ﻣﺴﺌول دفتر      
مدیریت امور پژوهشی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای دکتر محمد ذاکری مدیر امور پژوهشی   061-53533626  
2 خانم مونا ثقیلی کارشناس پژوهشی   061-53533626  
3 خانم سنا زرسنج کارشناس پژوهشی   061-53533626  
4 آقای یاسین ده بارزی کارشناس پژوهشکده   061-53533626  
گروه فناوری و اطلاعات
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای دکتر محمد اسماعیل دوست مدیر فناوری اطلاعات   061-53534413  
2 آقای مهرداد امینی کیا کارشناس فناوری اطلاعات   061-53534413  
3 آقای امید مقدس کارشناس فناوری اطلاعات 2222 061-53534413  
4 آقای سهیل صائمی کارشناس فناوری اطلاعات 2221 061-53534403  
5 آقای عقیل مطوری کارشناس فناوری اطلاعات    061-53534413  
6 آقای عزیز مشیری متصدی فناوری اطلاعات 2220 061-53534403  
گروه کارآفرینی و رشد و ارتباط با  صنعت
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای دکتر محمد خسروی زاده مدیر ارتباط با  صنعت      
2 خانم رسا مهاجری نژاد کارشناس ارتباط با صنعت 2207    
3 خانم طاهره فاضلی کارشناس ارتباط با صنعت 2208    
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 خانم ثمر پورجلالی رئیس کتابخانه مرکزی 2210    
2 خانم لیلا میثمی نژاد کارشناس کتابخانه 2111    
3 آقای علیرضا چگنی کمک کتابدار 2211    
گروه انتشارات علمی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای ایمان قنواتی محمد قاسمی کارشناس پژوهشی 2215    
معاونت دانشجویی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای دکتر داور رضایی منش معاون و مدیر دانشجویی 2400 061-53534411  
2 خانم رباب آلبوعشیره راد مسئول دفتر 2401 061-53534411  
اداره تربیت بدنی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای مسعود خیری مدیر تربیت بدنی      
2 خانم کبری کامرانی کارشناس تربیت بدنی      
3 خانم کبری قاسمی نیا مسئول سالن ورزشی      
4 رضا دلونژاد مسئول سالن ورزشی      
اداره سکونت
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای جاسم بن رشید مسئول اداره سکونت برادران 2410    
2 خانم زهرا نجفی مسئول اداره سکونت خواهران 2409    
اداره رفاه
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 خانم فرزانه ادیبی سده مسئول اداره رفاه      
2 خانم سیما آرین پور کارشناس اداره رفاه 2407    
اداره تغذیه
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 جواد سلج محمودی کارمند تغذیه 2408 061-53534942  
2 آقای حمید یری زاده ناظر تغذیه 2418 061-53534942  
کمیته انضباطی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای هشام جعفری دبیرکمیته انضباطی - 53534726  
واحد مشاوره و بهداشت
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 خانم زینب محمدی مسئول مشاوره   061-53534945  
2 خانم مژگان فاضلی کارشناس مرکز بهداشت و مشاوره   061-53534945  
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای دکتر کمال غانمی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 2300 061-53534943  
2 آقای محمد رضا مرزوقی مسئول دفتر معاونت آموزشی 2300 061-53534943  
مدیریت تحصیلات تکمیلی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای دکتر اولیاقلی خلیلی پور مدیر تحصیلات تکمیلی 2303    
2 خانم فاطمه بلاسم کارشناس تحصیلات تکمیلی 2310    
3 خانم مریم حبیب نیا کارشناس تحصیلات تکمیلی 2310    
معاونت فرهنگی و اجتماعی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای دکتر سید محمد  موسوی معاونت فرهنگی 2501 061-53534115  
2 خانم عذرا فارسی ﻣﺴﺌول دفتر  2500 061-53534115  
مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و  اجتماعی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای مهدی کوراوند مدیر فرهنگی و فوق برنامه 2503    
2 خانم فوزیه خزایی کارشناس فرهنگی 2505    
3 خانم فیروزه زندی کارشناس فرهنگی 2504    
4 آقای علیرضا روانگرد کارشناس سمعی و بصری 2506    
5 آقای هادی شمس کارشناس فرهنگی 2506    
6 آقای محمد صالحی نژادیان کارشناس فرهنگی 2506    
دانشکده مهندسی دریا
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای دکتر محمد اسماعیل دوست رئیس دانشکده   061-53531038  
2 آقای یاسر کردونی مسئول دفتر دانشکده   061-53531038  
3 آقای دکتر احمد حاجیوند معاون آموزشی دانشکده      
4 آقای دکتر احمد حاجیوند معاون پژوهشی دانشکده      
5 خانم فرشته مرزوکی کارشناس آموزش دانشکده   061-53534412  
6 آقای عادل قبطانی کارشناس آموزش دانشکده   061-53534412  
7 خانم ماجده خضریان کارشناس گروه آموزشی دانشکده      
دانشکده مهندسی منابع طبیعی دریا
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای دکتر حسین محمد عسگری رئیس دانشکده   061-53534725  
2 خانم الهام نیک نژاد حویزه مسئول دفتر دانشکده   061-53534725  
3 آقای دکتر مهدی مومی پور معاون آموزشی دانشکده      
4 خانم دکتر حکیمه امانی پور معاون پژوهشی دانشکده      
5 خانم نسرین سهرابی کارشناس گروه دانشکده      
6 خانم میترا حسن بیگی کارشناس آموزشی دانشکده   061-53532241  
7 آقای سعید دشتی فرد کارشناس آموزشی دانشکده   061-53532241  
دانشکده علوم دریائی و اقیانوسی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای دکتر امیر اشتری لرکی رئیس دانشکده   061-53533322  
2 غلامحسین دیناروند کارشناس دانشکده      
3 آقای دکتر اسحاق زمانی معاون آموزشی دانشکده      
4 خانم دکتر نسرین سخایی معاون پژوهشی دانشکده      
5 خانم نسرین محمودی کارشناس پژوهشی دانشکده 2803    
6 خانم زهره زارع کارشناس آموزشی دانشکده   061-53534723  
7 آزاده محمدی کارشناس گروه آموزشی دانشکده      
دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای دکتر سهیل سعیدیان رئیس دانشکده 2900    
2 آقای مهدی ساکی مسئول دفتر دانشکده 2901    
3 آقای مهندس ساسان واشنگ معاون آموزشی دانشکده 2301 061-53534943  
4 آقای دکتر ابراهیم قاسمی معاون پژوهشی دانشکده      
5 خانم زهرا موسوی کارشناس آموزش دانشکده 2935    
6 خانم محبوبه رسولی کارشناس آموزش دانشکده 2935    
7 خانم اسرا رهامیان کارشناس گروه آموزشی دانشکده      
8 هادی معرفی آبدارخانه دانشکده اقتصاد 2912    
پردیس خودگردان
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای دکتر کمال غانمی رئیس پردیس خودگردان      
2 آقای دکتر کمال غانمی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی      
آزمایشگاه مرکزی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 آقای دکتر مرتضی بختیاری رئیس آزمایشگاه مرکزی    061-53533980  
2 خانم صدیقه بابادی کارشناس آزمایشگاه    061-53533980  
دفتر نهاد مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم شماره نمابر
1 حجت الاسلام و المسلمین حزبه زاده مسئول دفتر نهاد   061-53533100  
2 آقای هاشم نوریان مدیر اجرایی دفتر   061-53533100  
3 آقای سید یعقوب بحرانی سرباز امریه 2515 061-53533100  
4 خانم زهرا شیخی پور کارشناس فرهنگی 2516 061-53533100