آمار و اطلاعات

وضعیت آموزشی دانشکده علوم دریایی و اقیانوس شناسی در سال تحصیلی جاری

مقطع کارشناسی

ردیف

نام رشته

تعداد دانشجویان دختر

تعداد دانشجویان پسر

جمع کل

۱ زیست دریا ۱۰۱ ۱۳ ۱۱۴

 

مقطع کارشناسی ارشد

ردیف

نام رشته

تعداد دانشجویان دختر

تعداد دانشجویان پسر

جمع کل

۱ زیست شناسی آلودگی ۱۵ ۴

۱۹

۲

زیست شناسی بوم ۱۵

۱

۱۶

۳

زیست شناسی- جانوران

۱۲

۲

۱۴

۴

علوم جانوری- بافت ۷

۴

۱۱

۵

زیست فناوری

۱۲

۲

۱۱

۶

شیمی دریا

۲۱

۷

۲۸

۷

شیمی دریا

4

۱۰

۱۴

۸

زیست شناسی – گیاهان دریا 1 -

۱

 

مقطع دکترا

ردیف

نام رشته

تعداد دانشجویان دختر

تعداد دانشجویان پسر

جمع کل

۱ زیست شناسی- جانوران دریا ۱۷ ۱۲ ۲۹
۲ زیست شناسی- بوم دریا ۱۳ ۹ ۲۲
۳ فیزیک دریا ۵ ۱۱ ۱۶

 


وضعیت آموزشی دانشکده منابع طبیعی

مقطع کارشناسی

ردیف

نام رشته

تعداد دانشجویان دختر

تعداد دانشجویان پسر

جمع کل

۱ محیط زیست ۷۸ ۹ ۸۷
۲ شیلات ۶۸ ۱۶ ۸۴

 

مقطع کارشناسی ارشد

ردیف

نام رشته

تعداد دانشجویان دختر

تعداد دانشجویان پسر

جمع کل

۱ شیلات- تکثیر و پرورش ۲۳ ۴

۱۹

۲

محیط زیست دریا ۱۷

۱

۱۶

۳

فراوری محصولات شیلاتی

۱۵

۲

۱۴

۴

شیلات- بوم شناسی و آبزیان ۱۵

۴

۱۱

۵

زمین شناسی

۱۵

۲

۱۱

۶

ژئومورفولوژی

۷

۷

۲۸

 

مقطع دکترا

ردیف

نام رشته

تعداد دانشجویان دختر

تعداد دانشجویان پسر

جمع کل

۱ شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان ۴ ۱۳ ۱۷
۲ شیلات-بوم شناسی آبزیان ۴ ۱ ۵

 


وضعیت آموزشی دانشکده اقتصا و مدیریت دریا

مقطع کارشناسی

ردیف

نام رشته

تعداد دانشجویان دختر

تعداد دانشجویان پسر

جمع کل

۱ علوم اقتصادی ۸۰ ۲۷

۱۰۷

۲

مدیریت بازرگانی دریا ۳۹

۲۷

۶۶

۳

مدیریت بازرگانی دریا- مناطق ویژه

۲۸

۲۸

۵۶

۴

مدیریت بازرگانی دریا-گمرکی ۷

۷

۳۶

۵

مدیریت بازرگانی دریا - بندروکشتیرانی

۲۵

۲۵

۵۴

 

مقطع کارشناسی ارشد

ردیف

نام رشته

تعداد دانشجویان دختر

تعداد دانشجویان پسر

جمع کل

۱ اقتصاد انرژی ۲۵ ۱۴ ۳۹
۲ دریانوردی ۵ ۱۷ ۲۲
۳ مدیریت حمل و نقل بین قاره ای ۳ ۷ ۱۰

 


وضعیت آموزشی دانشکده مهندسی دریا

مقطع کارشناسی

ردیف

نام رشته

تعداد دانشجویان دختر

تعداد دانشجویان پسر

جمع کل

۱ مهندسی دریا- کشتی سازی ۱۷ ۸۳

۱۰۰

۲

ماشین الات دریا -

۶۰

۶۰

۳

ریاضیات و کاربردها

۴۵

۵

۵۰

۴

مهندسی دریا ۲۰

۳۲

۵۲

۵

مخابرات و الکترونیک دریا

۳۲

۸۱

۱۱۳

 

مقطع کارشناسی ارشد 

ردیف

نام رشته

تعداد دانشجویان دختر

تعداد دانشجویان پسر

جمع کل

۱ آب سازه هیدرولیکی ۵ ۱۱ ۱۶
۲ سواحل بنادر و سازه دریایی ۲ ۶ ۱۸

 


 

دانش آموختگان پذیرفته دانشگاه در دوره کارشناسی ارشد (در همین دانشگاه یا سایر مراکز آموزش عالی دولتی) در سال 1395

جنسیت علوم پایه علوم کشاورزی علوم انسانی فنی و مهندسی
زیست دریا ریاضیات محیط زیست شیلات  اقتصاد مدیریت کشتی سازی مخابرات
دختر ۵

۱۳

۳

۲۵

۱۸

۱۸

۱ ۱
پسر ۰ ۳ ۰ ۴ ۱

۱۴

۲۰

۵
مجموع ۵

۱۶

۳

۲۹

۱۹

۲۱ ۲۱ ۶
جمع کل

۲۱

۳۷

۵۱

۲۷

 


دانش آموختگان کارشناسی پذیرفته شده در دوره کارشناسی ارشد (در این دانشگاه و یا سایر مراکز آموزشی دولتی) در سال ۱۳۹۶

جنسیت علوم پایه علوم کشاورزی علوم انسانی فنی و مهندسی
زیست دریا ریاضیات محیط زیست شیلات  اقتصاد مدیریت کشتی سازی مخابرات
دختر ۱۳

۸

۶

۴۱

۱۶

۲۲

۹ ۰
پسر - ۰ ۰ ۳ ۶

۱۴

۷

۴
مجموع ۱۳

۸

۶

۴۴

۲۲

۳۶ ۱۶ ۴

جمع کل

۲۱

۵۰

۵۸

۲۰

 


تعداد ورودی دانشجویان در 11 سال اخیر در دوره کارشناسی

دانشکده کارشناسی
۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴

۹۵

۹۶

دانشکده مهندسی دریا

۰

۰ ۰ ۲۸ ۴۶ ۷۳ ۲۱۳ ۳۵۰ ۴۰۴ ۴۵۱ ۴۷۴

۴۴۷

۴۰۹

دانشکده علوم دریایی و اقیانوس شناسی

۱۲۵

۲۲۳

۱۸۹ ۱۵۶ ۱۳۹ ۱۱۶ ۱۳۰ ۱۴۴ ۲۲۲ ۱۰۸ ۹۹

۱۲۷

۳۰۵

دانشکده منابع طبیعی دریا

۱۹۹

۳۶۴

۳۷۸ ۴۵۶ ۴۳۲ ۳۶۱ ۳۷۶ ۳۷۵ ۳۲۰ ۳۱۷ ۲۴۹ ۲۰۰ ۳۴۰
دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا

۰

۰ ۱۰۷ ۲۵۹ ۴۰۰ ۵۴۸ ۶۰۵ ۶۰۵ ۶۶۳ ۵۵۰ ۴۶۳ ۳۸۷ ۳۹۰

 


تعداد ورودی دانشجویان در 11 سال اخیر در دوره کارشناسی ارشد

دانشکده کارشناسی ارشد
۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴

۹۵

۹۶

دانشکده مهندسی دریا

۰

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۸ ۲۲ ۴۶ ۵۴

۴۰

-

دانشکده علوم دریایی و اقیانوس شناسی

۲۷

۷۹

۹۹ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۷۸ ۶۸ ۵۹ ۷۴ ۶۸

۵۸

-

دانشکده منابع طبیعی دریا ۱۲

۱۱

۲۳ ۱۸ ۲۱ ۲۶ ۳۶ ۴۸ ۷۰ ۱۰۷ ۱۲۳ ۱۲۲ -
دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا

۰

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷ ۵۷ ۶۲ ۴۵ ۴۴ ۵۳ -

 


تعداد ورودی دانشجویان در 11 سال اخیر در دوره دکترا

دانشکده دکترا
۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴

۹۵

۹۶

دانشکده مهندسی دریا

۰

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

۰

۰

دانشکده علوم دریایی و اقیانوس شناسی

۱۳

۱۹

۱۹ ۱۹ ۱۵ ۱۶ ۳۶ ۴۷ ۵۷ ۶۵ ۶۰

۵۸

-

دانشکده منابع طبیعی دریا ۰

۰

۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۴ ۵ ۴ ۴ ۴ ۵
دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا

۰

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

 


 تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده ها

دانشکده  تعداد اعضای هیات علمی
مهندسی دریا

۱۴

منابع طبیعی دریا ۲۰
دانشکده علوم دریایی و اقیانوس شناسی

۲۵

دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا

۱۹

 


روند جذب اعضای هیات علمی در سالهای اخیر

سال ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
تعداد جذب عضو هیات علمی ۲۲ ۴ ۵ ۸ ۴ ۶ ۱۰ ۱۱ ۲ ۳ ۴

 


جدول نسبت استاد به دانشجو

دانشکده  استاد  دانشجو  نسبت استاد به دانشجو 
علوم دریایی و اقیانوسی  ۲۵ ۴۲۱ ۱ به ۱۷
منابع طبیعی دریا  ۲۰ ۳۱۲ ۱به ۱۶
اقتصاد و مدیریت دریا ۱۹ ۳۷۹ ۱به ۲۰
مهندسی دریا  ۱۴ ۴۶۱ ۱به ۳۳