اطلاعات تماس دانشگاه

دفتر ریاست دانشگاه


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

آقای دکترلطف ا... خـواجه پور

سرپرست دانشگاه

422

140

53533321

53530551

2

آقای علی گله دارنژاد

ﻣﺴﺌول دفتر
ریاست دانشگاه

423

140

53533321

53530551

3

خانم مرجان احمد زاده

دبیرخانه کل

428

266

-

-


روابط عمومی و روابط بین الملل


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

آقای دکتر مرتضی بختیاری

مدیر روابط بین الملل

-

-

53533321

-

2

آقای علی گله دارنژاد

مدیر روابط عمومی

423

140

53533321

53530551

3

آقای یاسین ده بارزی

کارشناس روابط عمومی

423

-

53533321

-


گروه نظارت و ارزیابی


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

خانم  دکتر حسین عسگری

مدیر گروه نظارت و ارزیابی

460

-

53534728

-

2

خانم الهام وزیری

کارشناس گروه نظارت و ارزیابی

460

-

53534728

-


مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

مهندس مسیح مر

مدیر برنامه و بودجه

457

-

53534401

53534401

2

آقای سعید مهدوی

کارشناس برنامه و بودجه

457

-

53534401

53534401

3

خانم زهرا ساکی اولاد

کارشناس برنامه و بودجه

457

-

53534401

53534401


مدیریت امور حقوقی ،قراردادها و پاسخگویی به شکایات


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

آقای هشام جعفری

مدیر امور حقوقی

-

-

53534726

53534726

2

آقای  علی چنعانی

کارشناس قرادادها

455

-

53530557

53530557

3

خانم پروین عباسی

مسئول دفتر امور قرادادها

455

-

53530557

53530557


گروه امور فنی و نظارت برطرح های عمرانی


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

آقای محمد قنبر دزفولی

مدیر طرح های عمرانی

-

-

53534406

53534406

2

آقای محمد قنبر دزفولی

سرپرست دفتر فنی

-

-

53534406

53534406

3

آقای علی جمعه زاده بهروز

 

-

-

53534406

53534406

4

 

مسئول دبیرخانه دفتر فنی

-

-

53534406

53534406


دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیات علمی


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

دکتر لطف الله خواجه پور

رئیس هیأت اجرائی جذب

442

140

53533321

53530551

2

دکترامیر اشتری

دبیر هیأت اجرائی جذب

308

273

53534115

 

3

خانم سحر دهداری

سرپرست دبیرخانه 
هیأت اجرائی جذب

-

-

53532240

-

4

خانم زهرا فلاحی

 

446

-

53532240

-

5

 

کارشناس

462

-

53532240

-


دفتر نهاد مقام معظم رهبری (مدظله العالی)


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

حجت الاسلام و المسلمین
عبدالغنی جوانمردزاده

مسئول دفتر نهاد

-

-

53533100

53533100

2

آقای هاشم نوریان

مدیر اجرایی دفتر

-

-

53533100

53533100

3

آقای اسماعیل علی نژاد

کارشناس فرهنگی

-

-

53533100

53533100

4

آقای سید یعقوب بحرانی

سرباز امریه

-

-

53533100

53533100

5

خانم زهرا شیخی پور

کارشناس فرهنگی

-

-

53533100

53533100

6

خانم نسرین سهرابی

کارشناس فرهنگی

-

-

53533100

53533100


اداره حراست


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

ــــــــــــــ

مدیر حراست

-

-

53536557

-

2

ــــــــــــــ

مسئول دفتر حراست

-

129

53534410

53534410

3

ــــــــــــــ

مسئول حفاظت کارکنان

-

129

53534410

53534410

4

ــــــــــــــ

مسئول حفاظت فیزیکی

-

281

53534724

-

5

ــــــــــــــ

انتظامات درب دانشکده مهندسی دریا

-

284

-

-

6

ــــــــــــــ

انتظامات درب دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا

-

277

-

-

7

ــــــــــــــ

انتظامات درب دانشکده علوم دریائی و اقیانوسی

-

163

-

-

8

ــــــــــــــ

درب اصلی دانشگاه

-

206

53534400

-

9

ــــــــــــــ

درب کوی اساتید

-

258-257

-

-

10

ــــــــــــــ

درب انتظامات خوابگاه شهیده مریم فرهانیان

-

280

-

-

11

ــــــــــــــ

انتظامات درب خوابگاه شهید جهان آرا

-

-

53530185

-


معاونت اداری و مالی


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

آقای دکتر نیما کرم زاده شهنی

معاونت اداری و مالی

456

152

53534409

53534409

2

آقای حسن عیاشی

ﻣﺴﺌول دفتر 
معاونت اداری و مالی

456

152

53534409

53534409


مدیریت امور اداری و پشتیبانی


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

آقای دکتر آرش امرایی

مدیر امور اداری

454

131

53534404

53534404

2

آقای فایز محسن

کارشناس امور اداری

454

131

53534404

53534404

3

خانم شهناز قیم

کارشناس امور اداری

454

131

53534404

53534404

4

آقای مجید صالحی

کارشناس امور اداری

454

131

53534404

53534404

5

 

کارشناس امور اداری

454

131

53534404

53534404


مدیریت امور مالی


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

خانم لیلا سعدونی

مدیر امور مالی

406

-

53534727

53534727

2

خانم نرگس حسنوند

کارشناس امور مالی

406

-

53534727

53534727

3

خانم لیلا کریمی عقدا

کارشناس امور مالی

406

-

53534727

53534727

4

خانم نادیا آلبوبیری

کارشناس امور مالی

406

-

53534727

53534727

5

آقای بهنام میرزایی

کارشناس امور مالی

406

-

53534727

53534727

6

آقای آرش عبدالعلی پور

کارشناس امور مالی

406

-

53534727

53534727

7

آقای محمد ضیاء فرسانی

کارشناس امور مالی

406

-

53534727

53534727

8

خانم پریسا دهقان نژاد فرد

کارشناس امور مالی

406

-

53534727

53534727

اداره امور عمومی و تدارکات


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

آقای علی حسن چراغی

مدیر خدمات عمومی 
و تدارکات

-

-

53536556

53536556

2

آقای سید صادق حسینی

کارپرداز

-

-

53536556

53536556

3

آقای عادل غانم

کارپرداز

-

-

53536556

53536556

4

خانم محبوبه غفاری

حسابدار

-

-

53536556

53536556


اداره خدمات و فضای سبز


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

آقای اسماعیل جهانگیری

مسئول خدمات 
و فضای سبز

-

-

53532258

-

2

آقای محمد عرجیانی نژاد

نامه رسان

-

-

53532258

-

3

 

 

-

-

 

-

 

 

 

-

-

 

-


اداره اموال


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

آقای محمد سعید مزید پور

امین اموال

-

122

-

-

2

آقای سیدهادی محمدی اصیل

کارشناس اموال

-

141

-

-


انبار


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

آقای سید صادق حسینی

انباردار

-

256

-

-

2

 

انباردار

-

256

-

-

3

 

انباردار

-

256

-

-


اداره نقلیه


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

آقای عزیز آذین

ﻣﺴﺌول نقلیه

-

-

53534940

-

2

آقای علی فاطومی

راننده پایه یک

-

-

53534940

-

3

آقای محمد دارابی ترهانی

راننده پایه یک

-

-

53534940

-

4

آقای علی آلبوعشیره

راننده پایه یک

-

-

53534940

-

5

آقای نبهان مراقی

سرویس اساتید

-

-

53534940

-

6

آقای فواد سلج محمودی

راننده

-

-

53534940

-

7

آقای بابک ولی خرم آبادی

راننده ریاست

-

-

53534940

-


معاونت پژوهش و فناوری


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

آقای دکتر وحید یاوری

معاون پژوهش و فناوری

450

149

53534408

53534408

2

آقای حسین صالحی نژادیان

ﻣﺴﺌول دفتر معاون 
پژوهش و فناوری

450

149

53534408

53534408


مدیریت امور پژوهشی


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

آقای دکتر محمد ذاکری

مدیر امور پژوهشی

449

149

53533626

53533626

2

خانم مونا ثقیلی

کارشناس پژوهشی

449

149

53533626

53533626

3

خانم سنا زرسنج

کارشناس پژوهشی

449

149

53533626

53533626

4

آقای یاسین ده بارزی

کارشناس پژوهشکده

301

-

53534405

53534405


گروه فناوری و اطلاعات


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

آقای دکتر محمد 
اسماعیل دوست

مدیر فناوری اطلاعات

-

-

53534413

 

-

2

آقای مهرداد امینی کیا

کارشناس IT

408

-

53534413

-

3

آقای امید مقدس

کارشناس IT

417

-

53534413

-

4

آقای سهیل صائمی

کارشناسIT

-

-

53531037

-

5

آقای عزیز مشیری غایتی

متصدی IT 
دانشکده اقتصاد

-

267

-

-

 

 

 

 

 

 

 


گروه کارآفرینی و رشد و ارتباط با  صنعت


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

آقای دکتر محمد خسروی زاده

مدیر ارتباط با  صنعت

407

-

53533626

53533626

2

خانم رسا مهاجری نژاد

کارشناس ارتباط با صنعت

407

-

53533626

53533626


کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

خانم ثمر پورجلالی

رﺌیس کتابخانه مرکزی

-

119

-

-

2

خانم لیلا میثمی نژاد

کارشناس کتابخانه

-

119

-

-

3

آقای علیرضا چگنی

کمک کتابدار

-

119

-

-


گروه انتشارات علمی


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

آقای ایمان قنواتی محمد قاسمی

کارشناس پژوهشی

301

-

53534405

53534405

2

خانم زهره زارع

کارشناس انتشارات علمی

309

-

53534405

53534405


معاونت فرهنگی و اجتماعی


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

آقای دکتر دکتر سید محمد  موسوی

معاون فرهنگی و اجتماعی

308

273

53534115

53534115

2

آقای عبدالنبی علی پور

ﻣﺴﺌول دفتر 
معاون فرهنگی و اجتماعی

308

273

53534115

53534115


مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و  اجتماعی


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

آقای مهدی کوراوند

مدیر فرهنگی و فوق برنامه

-

-

53532235

53532235

2

 

کارشناس فرهنگی

-

-

53532235

53532235

3

خانم فوزیه خزایی

کارشناس فرهنگی

-

-

53532235

53532235

4

خانم فیروزه زندی

کارشناس فرهنگی

-

-

53532235

53532235

5

آقای علیرضا روانگرد

کارشناس
سمعی و بصری

-

-

53532235

53532235

6

 

کارپردازی

-

-

53532235

53532235

7

آقای محمد صالحی
نژادیان

امورخدمات

-

-

53532235

53532235


معاونت دانشجویی


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

آقای دکتر داور رضایی منش

معاون و مدیر دانشجویی

-

135

53534411

53534411

2

خانم راد

مسئول دفتر 
معاونت دانشجویی

-

135

53534411

53534411


اداره سکونت


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

آقای عبدعلی بچاری

مسئول اداره سکونت برادران

-

196

53534407

53534407

2

خانم شهناز قیم

مسئول اداره سکونت خواهران

-

139

53534407

53534407


اداره رفاه


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

خانم فرزانه ادیبی سده

مسئول اداره رفاه

-

143

53535002

53535002

2

خانم سیما آرین پور

کارشناس اداره رفاه

-

143

53535002

53535002


اداره تغذیه


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

جواد سلج محمودی

مدیر تغذیه

-

144

53535001

53535001

2

آقای حمید یری زاده

ناظر تغذیه

-

-

53535001

53535001


اداره تربیت بدنی


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

خانم لیلا بریچی

مدیر تربیت بدنی

-

157

53535001

53535001

2

خانم کبری قاسمی

مسئول سالن ورزشی

-

-

53535001

-

3

آقای محمد یری زاده

مسئول سالن ورزشی

-

-

53535001

-


واحد مشاوره و بهداشت


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

خانم زینب محمدی

مسئول مشاوره

-

282

53534411

53534411


کمیته انضباطی


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

آقای هشام جعفری

دبیرکمیته انضباطی

-

-

53534726

53534726


معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

آقای دکتر بابک دوست شناس

معاون آموزشی

-

264

53534403

53534403

2

آقای محمد رضا مرزوقی

مسئول دفتر 
معاونت آموزشی

-

264

53534403

53534403


مدیریت تحصیلات تکمیلی


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

آقای دکتر کمال غانمی

مدیر تحصیلات تکمیلی

-

-

53534941

53534941

2

آقای عادل قبطانی

کارشناس 
تحصیلات تکمیلی

-

-

53534941

53534941

3

خانم فاطمه بلاسم

کارشناس 
تحصیلات تکمیلی

-

-

53534941

53534941


مدیریت آموزش کل


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

آقای دکتر اولیا قلی خلیلی پور

مدیرآموزش

-

-

53536409

53536409

2

خانم فرشته رحمانی

رئیس آموزش

-

-

53536409

53536409

3

آقای احمد بچاری

کارشناس آموزش

-

-

53536409

53536409

4

خانم فرشته رحمانی

کارشناس آموزش

-

-

53536409

53536409

5

خانم سهیلا رضایی اصل

کارشناس آموزش

-

-

53536409

53536409

6

خانم خدیجه مهدوی منش

کارشناس آموزش

-

-

53536409

53536409

7

خانم زینب دریس

کارشناس آموزش

-

-

53536409

53536409


دانشکده علوم دریائی و اقیانوسی


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

آقای دکتر بابک دوست شناس

رئیس دانشکده

-

180

53533322

53533322

2

آقای دکتر عبد العلی 
موحدی نیا

معاون پژوهشی دانشکده

-

-

53533322

-

3

آقای دکتر محمد علی سالاری

معاون آموزشی دانشکده

-

-

53533322

-

4

آقای حبیب عتابی

مسئول دفتر دانشکده

-

180

53533322

53533322

5

خانم نسرین محمودی

کارشناس پژوهشی دانشکده

-

-

53533322

53533322

6

خانم فرشته مرزوکی

کارشناس آموزشی دانشکده

-

-

53533322

-

7

خانم پروین عباسی

مسئول گروه 
فیزیک دریا و شیمی دریا

-

-

53533322

53533322


دانشکده مهندسی منابع طبیعی دریا


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

خانم دکتر پریتا کوچنین

رئیس دانشکده

425

-

53534725

-

2

آقای دکتر هیوا علمی زاده

معاون پژوهشی دانشکده

-

-

53532241

-

3

آقای دکتر علی دادالهی
سهراب

معاون آموزشی دانشکده

-

-

53532241

-

4

خانم الهام نیک نژاد حویزه

کارشناس گروه های آموزشی دانشکده

424

-

53534725

-

5

خانم فریبا میرزایی

مسئول دفتر دانشکده

424

-

53534725

-

6

خانم میترا حسن بیگی

کارشناس آموزشی دانشکده

434

-

53532241

-

7

آقای محمد حسن کعبی

کارشناس آموزشی دانشکده

434

-

53532241

-


دانشکده مهندسی دریا


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

آقای دکتر محمد اسماعیل دوست

رئیس دانشکده

420

-

53534412

53534412

2

آقای مهندس اعتمادالدین رابعی غلامی

معاون پژوهشی دانشکده

440

-

53534412

53534412

3

 

معاون آموزشی دانشکده

423

-

53534412

53534412

4

آقای یاسر کردونی

مسئول دفتر دانشکده

419

-

53534412

53534412

5

خانم فرشته مرزوکی

کارشناس آموزش دانشکده

433

-

53534412

53534412

6

خانم نیروانا ﭘناهی میمندی

کارشناس آموزش دانشکده

433

-

53534412

53534412


 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

آقای دکتر سید ناصر سعیدی

رئیس دانشکده

    53536454 53536454

2

آقای مهندس اصغر رشنودی

معاون پژوهشی دانشکده

 

 

53536454 53532245

3

آقای مهندس ساسان واشنگ

معاون آموزشی دانشکده

 

 

53532245 53532245

4

خانم سحر دهداری مسئول دفتر دانشکده

 

 

53536454 53536454

5

خانم زهرا موسوی

کارشناس آموزش دانشکده

 

 

53532245 53532245

6

خانم محبوبه رسولی

کارشناس آموزش دانشکده

 

 

53532245 53532245

پردیس خودگردان


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

آقای دکتر امیر پرویز سلاطی

رئیس پردیس خودگردان

-

-

53535003

53535003

2

آقای حسن صالحی نژادیان

مدیر آموزشی پردیس

-

-

53535003

53535003

3

 

مسئول مرکز کامپیوتر

-

-

53535003

53535003

 

 


مرکز رشد 


 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

1

آقای مهندس دامون رزمجوئی

رئیس مرکز رشد اقماری

-

-

53533980

53533980

2

آقای محمد حسین سلیمی

کارشناس مرکز رشد

-

-

53533980

53533980