نشریات وکنفرانس ها

لیست نشریات دانشگاه:


لیست کنفرانس های علمی:

  • کنفرانس علوم و فنون دریایی و اقیانوسی ( چهارم تا پنچم بهمن 91 )