تکریم ارباب رجوع

نظر سنجی
 • 0
 • جنسیت*جنسیت را انتخاب کنید
  1
 • سن*سن خود را انتخاب کنید
  2
 • میزان تحصیلات*میزان تحصیلات را انتخاب کنید
  3
 • نام مرکز یا واحد مورد مراجعه*نام مرکز یا واحد مورد مراجعه
  4
 • نام قسمت مورد مراجعه*نام قسمت مورد مراجعه
  5
 • تاریخ مراجعه: مثال (1392/11/12)*تاریخ مراجعه
  6
 • برای چه کاری مراجعه کرده اید؟(علت مراجعه)*توضیح بیشتر
  7
 • آیا اطلاع رسانی و راهنمایی های لازم را به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟*
  8
 • آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟*
  9
 • در صورت مراجعه مکرر به واحد علت آن کدام یک از موارد زیر بوده است؟*
  10
 • نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟*
  11
 • نام فرد یا افرادی را که مناسبترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمایید:*نام کامل
  12
 • در صورت وجود شکایت لطفا آن را مرقوم فرمایید:(با ذکر مورد و فرد مورد نظر)*توضیح بیشتر
  13
 • میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده چقدر است؟*
  14
 • در صورت نارضایتی علت نارضایتی شما چه بوده است؟*
  15
 • چنانچه درخواستی خلاف مقررات از شما شده است لطفا آن را مرقوم فرمایید:*توضیح بیشتر
  16
 • نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور مرقوم فرمایید:*توضیح بیشتر
  17
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  18
 • تلفن تماس*تلفن تماس
  19
 • پست الکترونیکی*آدرس صحیح ایمیل
  20