رشته ها

رشته های این دانشکده جز گروه ریاضی و فیزیک و فنی می باشد.

دانشکده

مقطع

رشته تحصیلی

مهندسی دریا

کارشناسی پیوسته

مهندسی دریا

مهندسی دریا گرایش کشتی سازی

مهندسی مخابرات و الکترونیک دریایی

مهندسی ماشین آلات دریایی

مهندسی کشتی موتور

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی ارشد

مهندسی سواحل ، بنادرو سازه های دریایی

مهندسی رودخانه

مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی