رشته ها

رشته های این دانشکده جز گروه ریاضی و فیزیک و فنی می باشد.

دانشکده

مقطع

رشته تحصیلی

مهندسی دریا کارشناسی پیوسته مهندسی دریا
مهندسی دریا – گرایش کشتی سازی
مهندسی مخابرات و الکترونیک دریایی
مهندسی ماشین آلات دریایی
مهندسی کشتی – موتور
ریاضیات و کاربردها
کارشناسی ارشد مهندسی سواحل ، بنادرو سازه های دریایی
مهندسی رودخانه
مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی