درباره دانشکده


دانشکده مهندسی دریا

 

  پایه گذاری این دانشکده در سال1386 و با جذب دانشجو در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد راه اندازی گردید.