مقطع کارشناسی

ردیف

نام رشته

تعداد دانشجویان دختر

تعداد دانشجویان پسر

جمع کل

۱ مهندسی دریا- کشتی سازی ۱۷ ۸۳

۱۰۰

۲

ماشین الات دریا -

۶۰

۶۰

۳

ریاضیات و کاربردها

۴۵

۵

۵۰

۴

مهندسی دریا ۲۰

۳۲

۵۲

۵

مخابرات و الکترونیک دریا

۳۲

۸۱

۱۱۳

 

مقطع کارشناسی ارشد 

ردیف

نام رشته

تعداد دانشجویان دختر

تعداد دانشجویان پسر

جمع کل

۱ آب سازه هیدرولیکی ۵ ۱۱ ۱۶
۲ سواحل بنادر و سازه دریایی ۲ ۶ ۱۸