وضعیت آموزشی دانشکده مهندسی دریا

مقطع کارشناسی

ردیف

نام رشته

تعداد دانشجویان دختر

تعداد دانشجویان پسر

جمع کل

۱

مهندسی دریا- کشتی سازی

۱۷

۸۳

۱۰۰

۲

ماشین الات دریا

-

۶۰

۶۰

۳

ریاضیات و کاربردها

۴۵

۵

۵۰

۴

مهندسی دریا

۲۰

۳۲

۵۲

۵

مخابرات و الکترونیک دریا

۳۲

۸۱

۱۱۳

مقطع کارشناسی ارشد

۱

آب سازه هیدرولیکی

۵

۱۱

۱۶

۲

سواحل بنادر و سازه دریایی

۲

۱۸