رشته ها

رشته های این دانشکده جز گروه های علوم انسانی می باشد.

دانشکده

مقطع

رشته تحصیلی

 

 

 

اقتصاد و مدیریت دریا

 

 

کارشناسی پیوسته

مدیریت بازرگانی دریایی – گرایش گمرکی
مدیریت بازرگانی دریایی – گرایش بندروکشتیرانی
مدیریت بازرگانی دریایی – گرایش مناطق ویژه
مدیریت بازرگانی
علوم اقتصادی 
علوم اقتصادی – اقتصاد حمل و نقل 
کارشناسی ارشد  اقتصاد انرژی
مدیریت حمل و نقل بین قاره ای
دریانوردی – گرایش حمل و نقل دریایی