اعضای گروه دانشکده

گروه اقتصاد و بیمه دریایی
دکتر ابراهیم قاسمی ورنامخواستی (مدیر گروه )
اعضای گروه: دکتر سید ناصر سعیدی ، دکتر حمید رضا عبداللهیان ، دکتر امین کوه بر ، دکتر فاطمه حسین پور.

 

گروه حمل ونقل دریایی:  
دکتر همایون یوسفی ( مدیر گروه ) 
 اعضای گروه: دکتر کسری پور کرمانی ، دامون رزمجویی .


گروه مدیریت بازرگانی دریایی
دکتر همایون یوسفی ( مدیر گروه )
اعضای گروه: امیر میلاد شمس ، اصغر رشنودی ، مجتبی عباس پور .


گروه علوم پایه ودروس عمومی
 ساسان واشنگ ( مدیر گروه ) 
اعضای گروه: دکتر سهیل سعیدیان ، دکتر آرش امرایی ،‌ دکتر داور رضایی منش ، خانم زیبا بتوندی ،‌خانم افتخار محمدی .


 مدیر گروه معارف اسلامی:
مهدی امانت بهبهانی