وضعیت آموزشی دانشکده اقتصا و مدیریت دریا

مقطع کارشناسی

ردیف

نام رشته

تعداد دانشجویان دختر

تعداد دانشجویان پسر

جمع کل

۱ علوم اقتصادی ۸۰ ۲۷

۱۰۷

۲

مدیریت بازرگانی دریا ۳۹

۲۷

۶۶

۳

مدیریت بازرگانی دریا- مناطق ویژه

۲۸

۲۸

۵۶

۴

مدیریت بازرگانی دریا-گمرکی ۷

۷

۳۶

۵

مدیریت بازرگانی دریا - بندروکشتیرانی

۲۵

۲۵

۵۴

 

مقطع کارشناسی ارشد

ردیف

نام رشته

تعداد دانشجویان دختر

تعداد دانشجویان پسر

جمع کل

۱ اقتصاد انرژی ۲۵ ۱۴ ۳۹
۲ دریانوردی ۵ ۱۷ ۲۲
۳ مدیریت حمل و نقل بین قاره ای ۳ ۷ ۱۰