وضعیت آموزشی دانشکده اقتصاد و مدیریت

مقطع کارشناسی

ردیف

نام رشته

تعداد دانشجویان دختر

تعداد دانشجویان پسر

جمع کل

۱

علوم اقتصادی

۸۰

۲۷

۱۰۷

۲

مدیریت بازرگانی دریا

۳۹

۲۷

۶۶

۳

مدیریت بازرگانی دریا- مناطق ویژه

۲۸

۲۸

۵۶

۴

مدیریت بازرگانی دریا-گمرکی

۷

۷

14

۵

مدیریت بازرگانی دریا - بندروکشتیرانی

۲۵

۲۵

۵0

مقطع کارشناسی ارشد

۱

اقتصاد انرژی

۲۵

۱۴

۳۹

۲

دریانوردی

۵

۱۷

۲۲

۳

مدیریت حمل و نقل بین قاره ای

۳

۷

۱۰