دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 
 
 
 
فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


قابل توجه كليه دانشجويان كارشناسي در حال تحصيل:


 

بر اساس ماده 13 آيين نامه آموزشي  سال تحصيلي 1388 و 1389

حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجويان كارشناسي سال هاي تحصيلي 1388 و 1389 در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 سال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته 6 سال است . در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج مي شود .

تبصره الحاقي به ماده 13 خاص دانشجويان دوره شبانه :

حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي شبانه ، براي دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته ، 5/3 سال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته ، 7 سال است .

بر اساس ماده 13 آيين نامه آموزشي  سال تحصيلي  1390 الي 1393 :

حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجويان كارشناسي سال هاي تحصيلي 1390 و 1391 و 1392 و 1393  ، در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته ، 5/2 سال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته 5 سال است . در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج مي شود .

بر اساس ماده 15 آيين نامه آموزشي  سال تحصيلي 1394 :

مدت مجاز تحصيل دانشجويان كارشناسي سال هاي تحصيلي 1394 در دوره هاي كارداني ( اعم از پيوسته و ناپيوسته )  و كارشناسي ناپيوسته 2 نيمسال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته 4 سال است . در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند دانشگاه اختيار دارد در شايط خاص و با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه ، حداكثر يك نيمسال براي دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته و حداكثر دو نيمسال براي دوره هاي كارشناسي پيوسته ، مدت مجاز تحصيل را افزايش دهد

هزينه افزايش سنوات تحصيلي طبق تعرفه مصوب هيات امنا دانشگاه از دانشجويان مشمل آموزش رايگان دريافت مي شود .

بر اساس ماده 23 آيين نامه آموزشي  سال تحصيلي 1390 الي 1393 :

عدم ثبت نام دانشجو در هر نيمسال تحصيلي ( بدون كسب اجازه از موسسه ) ، انصراف از تحصيل محسوب مي شود . تصميم گيري در مورد بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل بر عهده ي شوراي آموزشي موسسه است

بر اساس ماده 20 آيين نامه آموزشي  سال تحصيلي 1390 الي 1393 :

حداكثر نيمسال هاي مشروطي مجاز در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته دو نيمسال و در دوره اي كارشناسي پيوسته 3 نيمسال اعم از متوالي يا متناوب است . در مواردي كه معدل كل دانشجو 12 يا بالاتر باشد ، در سقف سنوات مجاز مي تواند تا زماني  كه در نيمسال هاي بعدي مشروط نشود ، به تحصيل ادامه دهد . در غير اينصورت از تحصيل محروم مي شود .

بر اساس ماده 22 آيين نامه آموزشي  سال تحصيلي 1390 الي 1393 :

دانشجويان مشمول تحصيل رايگان ، در صورت  عدم كسب نمره قبولي در هر درس يا حذف درس ، براي انتخاب مجدد آن موظف به پرداخت هزينه مطابق تعرفه مصوب هستند .

بر اساس ماده 19 آيين نامه آموزشي  سال تحصيلي 1394 :

چنانچه ميانگين نمرات دانشجودر هر نيمسال تحصيلي كمتر از 12 باشد ، دانشجويان در آن نيمسال مشروط تلقي مي شود و در نيمسال بعدي حداكثر مي تواند تا 14 واحد درسي انتخاب كند . چنانچه دانشجويي در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته دو نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته 3 نيمسال اعم از متوالي يا متناوب مشروط شده باشد ، از تحصيل محروم مي شود .

بر اساس ماده 27 آيين نامه آموزشي  سال تحصيلي 1394 :

انتقال توام با تغييررشته در صورت احراز شرايط  و با كسب موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد ، فقط براي يك بار امكان پذير است .

 

 

اداره پذيرش و ثبت نام  و مشمولين