اطلاعیه آموزشی

به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری ورودی 91 به بعد  درتمامی رشته ها واحد پردیس میرساند دانشجویانی که تاکنون امتحان جامع نداده اند هرچه سریعتر به گروه مربوطه مراجعه نمایند.

 

                                                               
                                                         آموزش پردیس 95/07/11