اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری واحد پردیس

دانشجویانی که تا کنون تسویه حساب مالی نکرده اند تا قبل از شروع امتحانات پایان ترم فرصت دارند نسبت به تسویه حساب اقدام نمایند ،درغیر اینصورت قادر به شرکت در امتحانات نمی باشند.

 

 

                                                                                                               آموزش واحد پردیس

                                                                                                                    1394/10/07