دوشنبه, 28 خرداد 1397

ورودی پردیس خودگردان سال 91

قابل توجه دانشجویان ورودی سال 91 واحد پردیس خودگردان:


از دانشجویان تقاضا میشود در صورت عدم دفاع در نیم سال اول 93-94 ،اقدام به تمدید سنوات نمایند.