دوشنبه, 28 خرداد 1397

کارت ورود به جلسه امتحان فرهنگیان

قابل توجه دانشجویان فرهنگی جهت اخذ کارت ورود به جلسه پایان ترم نیمسال جاری به آدرس اینترنتی زیر مراجعه فرمایید.

                                                                     http://sama.kmsu.ac.ir/samaweb/

کد کاربری :شماره دانشجویی

رمز عبور:شماره شناسنامه یا شماره ملی