پنج شنبه, 27 مهر 1396

کارت ورود به جلسه امتحان فرهنگیان

قابل توجه دانشجویان فرهنگی جهت اخذ کارت ورود به جلسه پایان ترم نیمسال جاری به آدرس اینترنتی زیر مراجعه فرمایید.

                                                                     http://sama.kmsu.ac.ir/samaweb/

کد کاربری :شماره دانشجویی

رمز عبور:شماره شناسنامه یا شماره ملی