اطلاعیه آموزشی واحد پردیس

به اطلاع دانشجویان واحد پردیس میرساند ،دانشجویانی که تا به حال تمدید سنوات انجام نداده اند هر چه سریعتر به این واحد مراجعه نمایند.در غیر اینصورت مسئولیت عواقب ناشی از عدم تمدید سنوات به عهده دانشجو می باشد.

                                       

                                                                                                                     آموزش واحد پردیس

                                                                                                          1394/07/12