سه شنبه, 04 ارديبهشت 1397

زمان حذف و اضافه دروس :

ورودی 90 و 91 :                         شنبه                                    1394/07/11

ورودی 92 و 93 :                        یکشنبه                                  1394/07/12