سه شنبه, 04 ارديبهشت 1397

زمان انتخاب واحد دانشجویان پردیس

ورودی های 91 و ماقبل                                1394/06/23

ورودی های 92                                          1394/06/24

ورودی های 93 و ما قبل                               1394/06/25

قابل ذکر است انتخاب واحد بصورت اینترنتی می باشد.