دوشنبه, 28 خرداد 1397

تمدید سنوات

به اطلاع دانشجویان واحد پردیس خودگردان می رساند جهت تمدید سنوات ترم 5 به بعد از یک ماه قبل از شروع ترم اقدام نمایند.درغیر اینصورت به درخواست تمدید

موافقت به عمل نمی آید و در نیمسال جاری عدم مراجعه ثبت خواهد شد.