اطلاعیه ها

شیوه نامه و پرسشنامه های انتخاب پژوهشگر برتر شهرستان های آبادان و خرمشهر در هفته پژوهش و فناوري سال ۱۳۹۷

۱-پرسشنامه معرفی پژوهشگران دانشجویان ۲-پرسشنامه معرفي پژوهشگران دستگاه اجرايی ۳-پرسشنامه معرفي هيات علمي و مدرسين ۴-محاسبه امتیاز فناوران ۵-محاسبه امتیاز پژوهشگران دانشگاه ها، [...]