بورس تحصیلی کشور مجارستان ۲۰۲۰ – ۲۰۱۹

بنیاد بورس دولت مجارستان در مقاطع دکتری در رشته های  مختلف برای سال تحصیلی ۲۰۲۰ – ۲۰۱۹ موافقت نموده است.بر همین اساس و بنا به سیاستهای اعطایی بورس دولتهای خارجی علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی : https://apply.stipendiumhungaricum.huضروری است متقاضیان از طریق سامانه اطلاع رسانی اداره کل بورس و اعزام دانشجویان به آدرس : Scholarship.sarg.ir نسبت به ثبت نام تا پایان وقت اداری ۲۵ دیماه ۱۳۹۷ برابر ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ اقدام نمایند.

گروه همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه