به اطلاع فارغ التحصیلان گرامی دانشکده پردیس ، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر می رساند

فارغ التحصیلانی که بورسیه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بوده اند،با در دست داشتن مدارک ذیل به همراه درخواست کتبی جهت صدور دانشنامه دائم دوره کارشناسی ارشد خود به اداره فارغ التحصیلان مراجعه نمایند .

-کپی برابر با اصل دانشنامه دائم دوره کارشناسی (در صورت داشتن مدرک کارشناسی ناپیوسته ارائه کپی دانشنامه کاردانی نیز الزامی است.)

-گواهی اشتغال به کار (از تاریخ فراغت از تحصیل کارشناسی ارشدبه مدت دو برابر مدت تحصیل)

-سوابق بیمه تأیید شده و ممهور به مهر سازمان تأمین اجتماعی

-دو قطعه عکس ۴*۶

-اصل مدرک موقت دوره کارشناسی ارشد

-کپی پایان خدمت نظام وظیفه(برای آقایان)

-( بدیهی است صدور دانشنامه بعد از تکمیل پرونده ، مکاتبات مربوطه و ارسال مدارک فوق الذکر به بنیاد و تأیید نهایی آن سازمان انجام خواهد گرفت.)

                                                                                           

                                                                                                              اداره فارغ التحصیلان