برنامه دروس هفتگی نیمسال دوم ۱۳۹۷ تمامی دانشکده ها

آغاز زمان انتخاب واحد در روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ میباشد.

دانلود برنامه دروس هفتگی  نیمسال دوم  ۱۳۹۷ دانشکده مهندسی تمامی رشته ها

 دانلود برنامه دروس هفتگی نیمسال دوم ۱۳۹۷دانشکده منابع طبیعی تمامی رشته ها

 دانلود برنامه دروس هفتگی نیمسال دوم ۱۳۹۷دانشکده اقتصاد ومدیریت تمامی رشته ها

دانلود برنامه دروس هفتگي نيمسال دوم ۱۳۹۷ دانشکده علوم دریایی تمامی رشته ها