به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند:

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند: تاریخ انتقال توام با تغییر رشته و تغییر رشته داخلی از ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ لغایت ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ می باشد. لذا جهت اقدام به آموزش دانشکده مربوطه مراجعه نمایید.

 

اداره آموزش کل