فرم ها و آیین نامه های استعداد های درخشان

آیین نامه پذیرش بدون آزمون  استعداد های درخشان مقطع کارشناسی ارشد

آیین نامه تحصیلی همزمان دانشجویان دارای استعداد های درخشان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی