شیوه نامه و پرسشنامه های انتخاب پژوهشگر برتر شهرستان های آبادان و خرمشهر در هفته پژوهش و فناوري سال ۱۳۹۷

۱-پرسشنامه معرفی پژوهشگران دانشجویان

۲-پرسشنامه معرفي پژوهشگران دستگاه اجرايی

۳-پرسشنامه معرفي هيات علمي و مدرسين

۴-محاسبه امتیاز فناوران

۵-محاسبه امتیاز پژوهشگران دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و واحدهای آموزشی

۶-محاسبه امتیاز پژوهشگران دستگاه های اجرایی

۷-محاسبه امتیاز دانشجویان تحصیلات تکمیلی

۸-شيوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر