به اطلاع کلیه دانشجویان (آقا) ورودی های ۹۲ که تا تاریخ ۳۱/۶/۹۷ فارغ التحصیل نشده اند می رساند

اطلاعیه

به اطلاع کلیه دانشجویان (آقا) ورودی های ۹۲ که تا تاریخ ۳۱/۶/۹۷ فارغ التحصیل نشده اند می رساند جهت تمدید سنوات (ترم یازدهم) و اخذ مجوز نظام وظیفه تا تاریخ ۶/۸/۹۷ به واحد آموزش کل نزد خانم مهدوی مراجعه نمایند . در صورت عدم مراجعه عواقب آن متوجه دانشجو خواهد بود .