دانلود برنامه دروس هفتگی تمامی دانشکده ها

 دانلود  دروس  رشته کشتی سازی تمامی وردی ها دانشکده مهندسی  97-98 نیمسال اول

دانلود دروس  رشته مخابرات تمامی ورودی ها دانشکده مهندسی ۹۷-۹۸ نیمسال اول

دانلود دروس رشته ماشین آلات تمامی ورودی ها دانشکده مهندسی ۹۷-۹۸ نیمسال اول

دانلود دروس رشته های دانشکده  منابع طبیعی ۹۷-۹۸ نیمسال اول

دانلود دروس رشته های  دانشکده علوم دریایی ۹۷-۹۸ نیمسال اول

دانلود دروس  رشته های  دانشکده اقتصاد و مدیریت ۹۷-۹۸ نیمسال اول

 دانلود دروس  رشته های پردیس دانشگاه ۹۷-۹۸ نیمسال اول